BÀI MẪU WRITING TASK 2 – ĐỀ THI NGÀY 18/3

Hướng dẫn giải đề và cung cấp bài mẫu IELTS Writing task 2 kèm từ vựng ghi điểm cho đề thi thật ngày 18/03/2023.

Some people think that the increasing use of computers and mobile phones for communication has a negative effect on young people’s reading and writing skills.

To what extent do you agree or disagree?

Phân tích đề bài

Dạng bài: Agree/ Disagree

Keywords cần lưu ý: increasing use of computers and mobile phones for communication – negative effect – young people – reading and writing skills

Độ khó: Trung bình – Đề bài nói về chủ đề quen thuộc với nhiều người (ảnh hưởng của công nghệ trong giao tiếp), tuy nhiên thí sinh cần lưu ý rằng đề bài chỉ giới hạn ở ảnh hưởng đối với kỹ năng đọc và viết ở người trẻ.

Cách tiếp cận trong bài mẫu:

  • Ý kiến tổng quan: Hoàn toàn đồng ý với ý kiến trong đề
  • Body 1: Ảnh hưởng xấu của việc giao tiếp trên điện thoại và máy tính đối với kỹ năng đọc.
  • Body 2: Ảnh hưởng xấu của việc giao tiếp trên điện thoại và máy tính đối với kỹ năng viết.

Band điểm ước tính cho bài viết mẫu: 7.5

 

Bài mẫu

Some people believe that young people’s reading and writing abilities are deteriorating because of the frequent use of mobile phones and computers for communication. I completely agree with this statement for the following reasons.

As mobile phones and computers become more popular, reading is among the first skills to be affected. Digital communication often involves reading short bursts of information, such as social media posts and text messages. This can make young people less likely to read longer, complex texts in print form, which could erode their comprehension skills and ability to analyse complex arguments. In addition, the constant notifications and distractions that come with digital communication can make it difficult for young people to focus on reading tasks. This can lead to a lack of deep reading skills and an inability to concentrate for long periods of time.

Young people’s writing skills can also be hampered due to modern communication methods. Mobile phones and computers often include autocorrect features, which can lead to a dependence on technology to correct spelling and grammar errors. This can harm young people’s ability to recognise and correct mistakes on their own and may lead to poor writing skills in the long run. Moreover, digital communication often relies on abbreviations and slang, which means young people would rarely use proper grammar, spelling, and punctuation when texting. For example, young people may become accustomed to using “u” instead of “you” or “lol” instead of writing out “laugh out loud”. Gradually, this can turn into a habit and cause young people to make frequent spelling errors and reduce their writing ability.

In conclusion, I agree with the idea that communication on computers and mobile phones can reduce young people’s reading and writing skills. The popularity of digital communication can lead to shallow reading, reduced attention spans, and more frequent writing errors.

(305 words)

Từ vựng:

erode (verb): ăn mòn, huỷ diệt dần dần

comprehension skills (noun phrase): kỹ năng hiểu/ lĩnh hội

constant notifications (noun phrase): thông báo liên tục

inability (noun): sự không có khả năng, sự bất lực

hamper (verb): cản trở, ngăn trở

become accustomed to… (phrase): Trở nên quen với…

frequent spelling errors (noun phrase): lỗi chính tả thường xuyên

shallow (adjective): nông, cạn, không sâu

Tham khảo thêm bài mẫu Writing – Speaking trong tháng 3 tại: https://bit.ly/actualtests0323
Luyện tập KHÔNG GIỚI HẠN tại: hocielts.yschool.edu.vn
Tham khảo khóa học tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký