GIẢI ĐỀ THI THẬT – WRITING TASK 2 – ĐỀ THI NGÀY 15/6

GIẢI ĐỀ THI THẬT

WRITING TASK 2 – ĐỀ THI NGÀY 15/6

Với đề thi lần này, nội dung của đề mang tính trừu tượng cao (Sự thành công có do may mắn quyết định), điều này có thể gây nhiều khó khăn cho thí sinh trong việc lựa chọn ý tưởng cũng như từ vựng cho bài viết. Hãy cùng YSchool xem cách xử lý đề này thế nào cho hiệu quả nhé 😀 

Đề bài: Some people think that whether or not a person achieves their aims in life is mostly related to luck. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích đề bài

Dạng bài: Agree – Disagree

Keywords cần lưu ý: a person – achieves – aims in life – mostly related – luck

Độ khó: Khó – Nội dung của đề mang tính trừu tượng cao (Sự thành công có do may mắn quyết định), điều này có thể gây nhiều khó khăn cho thí sinh trong việc lựa chọn ý tưởng cũng như từ vựng cho bài viết.

Cách tiếp cận trong bài mẫu:

  • Ý kiến tổng quan: Không đồng ý. Theo người viết, may mắn chỉ đóng vai trò hạn chế trong việc đạt được thành công.
  • Body 1: Trình bày lý do sự thành công suốt đời chủ yếu được xác định bởi những yếu tố mà cá nhân có thể kiểm soát, chẳng hạn như nỗ lực và làm việc chăm chỉ, chứ không phải may mắn.
  • Body 2: Trình bày lý do may mắn chỉ là những lợi thế ngắn hạn hoặc những đòn bẩy tạm thời

Band điểm ước tính cho bài viết mẫu: 7.5

 

Bài mẫu

It is believed that luck is the primary determinant of achieving one’s aims in life. However, I am of the opinion that luck plays a limited role in determining success.

To begin with, lifelong success is primarily determined by factors within an individual’s control, such as effort and hard work, rather than luck. This is because consistent effort and hard work build a strong foundation for continuous growth and progress, thereby increasing an individual’s likelihood of achieving lasting success. In contrast, luck alone cannot provide the depth of skill required for long-term achievement. For example, entrepreneurs who invest time and energy in developing their ideas, creating value for customers, and adapting to market demands are more likely to have a successful business. In the realm of athletics, while luck can occasionally play a role in the outcome of a specific event or match, it is the athletes who consistently invest effort in maintaining their physical fitness and dedicate themselves to their sport that are more likely to excel in the long run.

On the other hand, I associate luck with short-term advantages or temporary boosts because of its transient and unpredictable nature. For example, winning a lottery or a prize in a contest is typically a stroke of luck that can provide a sudden influx of wealth. However, such windfalls are fleeting and cannot ensure sustained prosperity or financial security. In the age of social media, luck can lead to instant fame or viral content. Nevertheless, this does not guarantee the sustainability of their channels once the initial wave of fame subsides. Since luck is influenced by chance occurrences, relying solely on luck for long-term success leaves individuals at the mercy of external forces and is unlikely to lead to sustained success.

In conclusion, while luck can occasionally contribute to certain aspects of success, it is the consistent application of factors within an individual’s control, such as effort and hard work that paves the way for long-term success in various domains of life.

(333 words)

 

Từ vựng:

lifelong success (noun phrase): thành công suốt đời

an individual’s control (noun phrase): sự kiểm soát của cá nhân

a strong foundation (noun phrase): nền tảng vững chắc

entrepreneurs (noun): những doanh nhân

athletics (noun): môn thể thao

short-term advantages or temporary boosts (noun phrase): lợi ích ngắn hạn hoặc sự thúc đẩy tạm thời

a stroke of luck (noun phrase): một chút may mắn

a sudden influx of wealth (noun phrase): sự giàu lên bất ngờ

sustainability (noun): tính bền vững

external forces (noun phrase): những yếu tố bên ngoài

—————————————————————————-

Toàn bộ bài mẫu trong tài liệu của YSchool được biên soạn bởi đội ngũ Giáo viên 8.0 – 8.5 IELTS và có từ 3 đến 10 năm kinh nghiệm giảng dạy. Các bài mẫu luôn được viết theo hướng tiếp cận đơn giản, dễ hiểu, giúp cho kể cả những thí sinh chưa đạt được band điểm cao cũng có thể đọc hiểu, kèm theo từ vựng hữu ích cho các chủ đề.
Cuốn sách của tháng 6/2023 bao gồm:
  • Tổng hợp 5 ĐỀ THI THẬT WRITING & SPEAKING trong tháng 6
  • Phân tích đề Writing chi tiết
  • Bài mẫu band 7 – 8
  • Từ vựng hữu ích dùng cho nhiều chủ đề
Luyện tập KHÔNG GIỚI HẠN tại: hocielts.yschool.edu.vn
Tham khảo khóa học tại đây.
actual tests

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký