Tag: idioms

Idioms with YSchool – 10 idioms về sự may mắn phổ biến

Idioms with YSchool – 10 idioms về sự may mắn phổ biến Thay vì lúc [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – IELTS Speaking – Đề thi tháng 6/2023

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – IELTS Speaking ĐỀ THI THÁNG 6/ 2023 – Topic: [...]

Học từ vựng cùng YSchool – 10 idioms có từ “Nose”

Học từ vựng cùng YSchool – 10 idioms có từ “Nose” Trong bài viết này, [...]

Học từ vựng cùng YSchool – 10 idioms phổ biến với từ “ears”

Học từ vựng cùng YSchool – 10 idioms phổ biến với từ “ears” 1. All [...]

Sample Speaking Test 1 – Cambridge IELTS 18

Sample Speaking – Cambridge IELTS 18 Speaking Test 1  PART 1 Paying bills 1. What [...]

Sample Speaking Part 1 – Topic: Fix things

Sample Speaking Part 1 – Topic: Fix things Part 1  Fix things 1. Do you like [...]

Giới thiệu 3 website từ điển học tiếng Anh hiệu quả 

Giới thiệu 3 website từ điển học tiếng Anh hiệu quả  Để hỗ trợ quá [...]

13 Các bình luận

Động từ “deliver” – Ý nghĩa và 10 collocation phổ biến 

Động từ “deliver” – Ý nghĩa và 10 collocation phổ biến  Động từ “deliver” có [...]

Học từ vựng cùng YSCHOOL – 6 idioms với từ “eye”

Học từ vựng cùng YSCHOOL – 6 idioms với từ “eye” Trong bài viết này [...]

HỌC TỪ VỰNG CÙNG YSCHOOL – 6  IDIOMS VỚI TỪ “TEETH”

HỌC TỪ VỰNG CÙNG YSCHOOL – 6  IDIOMS VỚI TỪ “TEETH” Trong bài viết này [...]

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký