YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Đề thi ngày 8/7

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi ngày 8/7

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT - Writing Task 2Đề thi ngày 8/7

 

Đề bài: Some people think music plays an important role in society, while others think it is simply a form of entertainment.

Discuss both views and give your opinion.

 

Phân tích đề bài

Dạng bài: Discuss both views

Keywords cần lưu ý: music – important role – society – form of entertainment

Độ khó: Trung bình – Tuy nội dung của đề có mang tính trừu tượng (về vai trò của âm nhạc), nhưng đây là một chủ đề khá thân thuộc với đời sống hằng ngày. Thí sinh cần lưu ý các keyword để chọn ý tưởng đúng vào phạm vi đề bài. 

Cách tiếp cận trong bài mẫu:

  • Body 1: Trình bày lý do âm nhạc thường được coi đơn thuần như một phương tiện để giải trí.
  • Body 2: Bày tỏ quan điểm ở đoạn này là quan điểm mà người viết đồng tình hơn – Trình bày lý do âm nhạc giữ giá trị quan trọng trong xã hội

Band điểm ước tính cho bài viết mẫu: 7.5

 

 

Bài mẫu

The significance of music in society is a matter of differing opinions. Some view it as a crucial element, while others perceive it merely as a form of amusement.  Personally, I align with the former viewpoint.

On one hand, music is commonly perceived merely as a vehicle for entertainment due to several factors. To start with, the mainstream music industry tends to prioritize music as a commodity geared towards amusement, placing emphasis on catchy melodies and popular trends. This emphasis on commercial success and broad appeal can overshadow the deeper artistic and emotional aspects of music. Additionally, music frequently serves the role of setting the atmosphere at social gatherings, particularly during parties and celebrations. For example, at weddings, cheerful and upbeat songs are often performed to create a joyful atmosphere among attendees, serving as background noise while guests engage in conversations or partake in meals. This customary practice has ingrained the notion that music primarily exists to offer pleasure and amusement.

On the other hand, I believe music holds significant value within society. On an individual level, music helps people connect with their heritage. Traditional music, folk songs, and cultural musical practices pass down stories and historical values from one generation to the next. By engaging with their cultural music, individuals can strengthen their connection to their roots and gain a deeper appreciation for their heritage. On a broader scale, music serves as a powerful tool for social commentary, raising awareness about various matters such as inequality, environmental concerns, and political issues. A notable example is John Lennon’s “Imagine,” which showcases the artist’s commentary on how social and political issues like wars and materialism divide humanity, urging unity and compassion to transcend such divisions. 

In conclusion, while some may perceive music solely as a form of amusement, I firmly believe that music’s role in society extends far beyond entertainment thanks to its ability to connect individuals to their heritage and serve as an influential platform for social commentary.

 

Từ vựng: 

mainstream music industry(noun phrase): ngành công nghiệp âm nhạc đại chúng

a commodity (noun): hàng hóa

commercial success (noun): thành công thương mại

artistic and emotional aspects (noun): những khía cạnh nghệ thuật và cảm xúc

heritage (noun): di sản

gain a deeper appreciation (verb phrase): đạt được sự đánh giá sâu sắc hơn

social commentary: bình luận xã hội

materialism: chủ nghĩa vật chất

transcend (verb): vượt qua, vượt lên hơn

—————————————————————————-

Toàn bộ bài mẫu trong tài liệu của YSchool được biên soạn bởi đội ngũ Giáo viên 8.0 – 8.5 IELTS và có từ 3 đến 10 năm kinh nghiệm giảng dạy. Các bài mẫu luôn được viết theo hướng tiếp cận đơn giản, dễ hiểu, giúp cho kể cả những thí sinh chưa đạt được band điểm cao cũng có thể đọc hiểu, kèm theo từ vựng hữu ích cho các chủ đề.
Cuốn sách của tháng 6/2023 bao gồm:
  • Tổng hợp 5 ĐỀ THI THẬT WRITING & SPEAKING trong tháng 6
  • Phân tích đề Writing chi tiết
  • Bài mẫu band 7 – 8
  • Từ vựng hữu ích dùng cho nhiều chủ đề
Luyện tập KHÔNG GIỚI HẠN tại: hocielts.yschool.edu.vn
Tham khảo khóa học tại đây.
actual tests

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký